Decyzją Nr XXVI/208/2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dniem 1 września 2021 roku ulega zmianie nazwa szkoły. Placówka otrzymuje nazwę POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W WARCIE. W skład zespołu wchodzić będą: Liceum Ogólnokształcące,  Technikum oraz Branżowa Szkoła I Stopnia.

 

Do pobrania:

Uchwała Rady Powiatu Sieradzkiego

Akt Założycielski Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie

Porządek uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego: 1 września 2021 godz. 8:00 - msza w klasztorze w Warcie, godz. 9:00 - spotkanie z wychowawcami w szkole. 

  1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, pod warunkiem że:
    1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
  2. Absolwent, o którym mowa w pkt 1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7.), zgodnie z deklaracją ostateczną.
  3. Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 15 lipca 2021 r.
  4. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2021 r.
  5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.
  6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r.

OŚWIADCZENIE W ZAŁĄCZENIU DO POBRANIA