Informacja

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

I. Zasady ogólne.

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

 

I. Zasady ogólne:

1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę.

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia.

3. O zakresie wymagań edukacyjnych i kryteriach oceniania nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka angielskiego.

4. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

5. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczna i roczna ustala się według sześciostopniowej skali od 1 do 6.

6. Ocenianie ma za zadanie umożliwić:

a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia,

b) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, rozwijaniu uzdolnień, pokonywaniu trudności,

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

 

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

1. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia (formy aktywności) jak: prace klasowe (testy), sprawdziany, kartkówki, wypowiedzi ustne, pisemne prace domowe i lekcyjne, aktywny udział w zajęciach.

2. Uzyskane oceny są jawne, na prośbę ucznia lub jego opiekunów prawnych podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne są udostępniane do wglądu.

3. Oceny można poprawić w trybie i na warunkach określonych w statucie szkoły w wewnątrzszkolnym systemie oceniania -WSO.

4. Prace klasowe i sprawdziany oraz ich zakres są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie.

5. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe.

6. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco.

7. W razie stwierdzenia przez nauczyciela niesamodzielnej pracy ucznia w trakcie pisania którejkolwiek z pisemnych form aktywności, ocena z danej formy może ulec obniżeniu. W przypadku korzystania z podpowiedzi, podpowiadania innym lub zakłócania przebiegu sprawdzianu, ocena ta może zostać obniżona o 1 stopień. W przypadku posługiwania się niedozwolonymi materiałami lub też korzystania z telefonu komórkowego lub innych urządzeń telekomunikacyjnych, uczeń może otrzymać z danej formy aktywności ocenę niedostateczną. W tym ostatnim przypadku uczeń traci prawo do poprawy danej formy.

8. Ocenę z poprawy pracy pisemnej (w przypadku gdy poprawa odbywała się w oparciu o ten sam zestaw zadań) ustala się na podstawie średniej arytmetycznej punktów uzyskanych z pierwszej pracy i pracy poprawionej.

9. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć 2 razy w ciągu półrocza. Nieprzygotowanie należy zgłaszać niezwłocznie po rozpoczęciu lekcji. Może ono dotyczyć odpowiedzi ustnej, braku podręcznika, braku pracy domowej, zeszytu lub niezbędnych na lekcji materiałów. Nieprzygotowaniu nie podlegają zapowiedziane prace pisemne. W przypadku, gdy uczeń posiada nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach, traci on prawo do zgłaszania nieprzygotowań w danym półroczu.

10. Aktywność ucznia na zajęciach podlega bieżącej, systematycznej kontroli przez nauczyciela za pomocą plusów i minusów (wpisywanych w oddzielnej rubryce w dzienniku). Uzyskane przez ucznia plusy i minusy zostają przeliczone na koniec półrocza (zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela z uczniami) i wyrażone za pomocą oceny od 1 do 6.

11. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za 1 półrocze, jest zobowiązany do zaliczenia materiału z tego półrocza. Termin zaliczenia i zakres materiału uczeń ustala z nauczycielem. Ocena z zaliczenia zostaje wpisana do dziennika i liczy się na drugie półrocze.

12. Po uzgodnieniu z nauczycielem, uczeń ma możliwość uzyskania oceny z dodatkowych form aktywności.

13. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole lub trudności z opanowaniem materiału.

14. Ocena końcoworoczna zostaje ustalona zgodnie z WSO.

 

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen:

Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

 

1) stopień celujący – 6,

2) stopień bardzo dobry – 5,

3) stopień dobry – 4,

4) stopień dostateczny – 3,

5) stopień dopuszczający – 2,

6) stopień niedostateczny – 1.

Prace pisemne są oceniane w stopniach lub punktowo. W przypadku oceny punktowej punkty przeliczane są na stopnie według następującego klucza:

a) niedostateczny (1) - do 39,99 % punktów możliwych do uzyskania,

b) dopuszczający (2) – od 40 % punktów możliwych do uzyskania,

c) dostateczny (3) – przynajmniej 55 % punktów możliwych do uzyskania,

d) dobry (4) – przynajmniej 70 % punktów możliwych do uzyskania,

e) bardzo dobry (5) – przynajmniej 85 % punktów możliwych do uzyskania,

f) celujący (6) – powyżej 100 % punktów możliwych do uzyskania.

 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOBRA

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA CELUJĄCA

Znajomość środków językowych

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

- zna i używa niewiele podstawowych słów i wyrażeń

- popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie

- zna i używa część wprowadzonych struktur gramatycznych

- popełnia liczne błędy leksykalno – gramatyczne we wszystkich typach zadań

- zna i używa część wprowadzonych słów i wyrażeń

- popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie

- zna i żywa większość wprowadzonych struktur gramatycznych

- popełna sporo błędów leksykalno – gramatycznych w trudniejszych zadaniach

- zna i używa większość wprowadzonych słów i wyrażeń

- zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia

- zna i używa wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne

- popełnia nieliczne błędy leksykalno - gramatyczne

- zna i używa wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia

- poprawnie je zapisuje i wymawia

- zna i używa wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne

- popełnia sporadyczne błędy leksykalno – gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą wykraczającą poza te kryteria.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

- rozumie polecenia nauczyciela, ale w niewielkim stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie

- rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, ale w niewielkim stopniu rozwiązuje zadania na czytanie

- rozumie polecenia nauczyciela

- częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

- rozumie polecenia nauczyciela

- poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

- rozumie polecenia nauczyciela

- poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

- zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się umiejętnościami wykraczającymi poza te kryteria.

Tworzenie wypowiedzi

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

- przekazuje niewielką część istotnych informacji

- wypowiedzi nie są płynne i są bardzo krótkie

- wypowiedzi są w dużym stopniu nielogiczne i niespójne

- stosuje wąski zakres słownictwa i struktury- liczne błędy czasami zakłócają komunikację

- przekazuje część istotnych informacji

- wypowiedzi nie są zbyt płynne i są dość krótkie

- wypowiedzi są częściowo nielogicz-ne i niespójne

- stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi

- popełnia sporo błędów, które nie za-kłócają komunikacji

- przekazuje wszystkie istotne informacje

- wypowiedzi są zwykle płynne i mają odpowiednią długość

- wypowiedzi są logiczne i zwykle spójne

- stosuje bogate słownictwo i struktury

- popełnia nieliczne błędy

- przekazuje wszystkie informacje

- wypowiedzi są płynne i mają odpowiednią długość

- wypowiedzi są logiczne i spójne

- stosuje bogate słownictwo i struktury

- popełnia sporadyczne błędy

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się umiejętnościami wykraczającymi poza te kryteria.

Reagowanie na wypowiedzi

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

- czasami reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego

- zadaje najprostsze pytania, które wprowadzono w podręczniku i czasami odpowiada na nie

- zwykle reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego

- odpowiada na większość pytań oraz zadaje niektóre z nich

- zwykle poprawnie reaguje na wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego

- zadaje pytania i odpowiada na nie

- poprawnie reaguje na pytania i wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego

- samodzielnie zadaje pytania i wyczerpująco odpowiada na nie

 

Przetwarzanie

Wypowiedzi

Uzeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

- zapisuje niewielką część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego

- zapisuje część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego

- zapisuje lub przekazuje ustnie większość informacji z tekstu słuchanego lub czytanego

- zapisuje lub przekazuje ustnie informacje z tekstu słuchanego lub czytanego

 

Inne kryteria

- zwykle nie okazuje zainteresowania przedmiotem- zwykle nie jest aktywny na lekcji

- zwykle nie jest przygotowany do zajęć

- zwykle nie odrabia pracy domowej

- rzadko okazuje zainteresowanie przedmiotem

- rzadko jest aktywny na lekcji

- często nie jest przygotowany do zajęć

- często nie odrabia pracy domowej

- czasami okazuje zainteresowanie przedmiotem

- czasami jest aktywny na lekcji

- zwykle jest przygotowany do zajęć

- zwykle odrabia pracę domową

- zwykle okazuje zainteresowanie przedmiotem

- jest aktywny na lekcji

- zwykle jest przygotowany do zajęć

- regularnie odrabia pracę domową

- okazuje duże zainteresowanie przedmiotem

- jest bardzo aktywny na lekcji

- jest zawsze przygotowany do zajęć

- regularnie odrabia pracę domową

 

Kryteria jak dla oceny bardzo dobrej plus:

- wykonuje zadania dodatkowe

- samodzielnie doskonali swoje umiejętności językowe

- samodzielnie szuka innych informacji

 

Ocenę za pierwsze i drugie półrocze ustala się jako średnią ważoną ocen uzyskanych przez ucznia za poszczególne formy aktywności. Wagi poszczególnych form aktywności:

Prace klasowe, sprawdziany

Kartkówki, aktywność

Odpowiedzi ustne

Pozostałe formy aktywności

4

3

2

1

Ponadto w klasie 3 (grupa maturalna) wpisuje się oceny z pisemnej matury próbnej (waga 8) oraz próbnej matury ustnej (waga 6). Poprawa oceny ndst z 1 półrocza – waga 8.

 

Sposób ustalania oceny za 1 i 2 półrocze określa tabela:

NIEDOSTATECZNY

0 – 1,6

DOPUSZCZAJĄCY

1,61 – 2,6

DOSTATECZNY

2,61 – 3,6

DOBRY

3,61 – 4,6

BARDZO DOBRY

4,61 – 5,3

CELUJĄCY

5,3 – 6,0.

 

 

Opracował:

Radosław Król