KRYTERIA REKRUTACJI I ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH

w Powiatowym Zespole Szkół w Warcie

na rok szkolny 2022/2023 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996

z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).

3) u3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 12 sierpnia 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

5. Zarządzenie nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022r.

w sprawie sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/23 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.


Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji:

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny

z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia kandydata wynosi 200 pkt., w tym:

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty – 100 pkt.;

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 100 pkt.

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) wyrażone w skali procentowej są przeliczane w następujący sposób:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) matematyki

- mnoży się przez 0,35;

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

3. Do punktacji osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje się oceny z czterech przedmiotów obowiązkowych określonych w § 1 ust. 6.

4. Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych przyznaje się w następujący sposób:

·celujący – 18 pkt.,

·bardzo dobry – 17 pkt.,

·dobry – 14 pkt.,

·dostateczny – 8 pkt.,

·dopuszczający – 2 pkt.

5. Maksymalna liczba punktów uzyskanych za oceny (zgodnie z § 2 ust. 4) wynosi 72 pkt.

6. Kandydat może dodatkowo otrzymać maksymalnie 18 punków za osiągnięcia wyszczególnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje 10 pkt.,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt.,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 pkt.,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt.,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt.,

2) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.;

3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy lub innych o charakterze artystycznym lub sportowym, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:


Szczebel zawodów

Zawody wiedzy i artystyczne/liczba pkt.

Zawody sportowe/liczba pkt.

Międzynarodowe

4 pkt.

4 pkt. (miejsca od 1 – 8)

Krajowe

3 pkt.

3 pkt. (miejsca od 1 – 6)

Wojewódzkie

2 pkt.

2 pkt. (miejsca od 1 – 3)

Powiatowe

1 pkt.

1 pkt. (miejsca od 1 – 3)


4) pozostałe osiągnięcia, za które kandydat może otrzymać punkty zostały określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;

5) za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 3 pkt.;

6) miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy i artystycznych to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminów zawodów z wyłączeniem wyróżnień uzyskanych za uczestnictwo;

7) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz

z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

7. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od wymogów, o których mowa w Kryteriach rekrutacji i zasadach naboru do klas pierwszych.