Wstęp Deklaracji

Powiatowy Zespół Szkół w Warcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły - http://www.liceumwarta.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 3. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 6. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 7. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 8. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 10. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 11. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 12. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dominik Strumiński, tel. (43) 829 41 21, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna budynku

Dojazd do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie

W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek komunikacji publicznej przy ulicy: 3 Maja (stan na 16.03.2020 r.).

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się od strony ul. 3 Maja oraz jedno wejście od ulicy 700-lecia, bez podjazdu i barierek. Wejście główne nie stwarza barier architektonicznych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Jest dostępny podjazd oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie do holu głównego.

Dostępność parkingu

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół w Warcie posiada parking wewnętrzny-wjazd od ul. 3 Maja. Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły. Znajduje się on w odległości ok. 10 metrów od drzwi wejściowych. Na parkingu nie ma wydzielonego miejsce przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność budynku

Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) – są schody, brak windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych. Brak informacji dotykowej/głosowej.

Dostępność toalet

Toaleta dla interesantów znajduje się w budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku szkoły.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych do szkoły.