Warta, 08.05.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2017

DOTYCZY WYBORU DORADCY ZAWODOWEGO

 

Dotyczy:

Zapytania ofertowego na realizację usługi doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, uczestników projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” w ramach Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne. Wsparcie udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 56 godzin doradztwa zawodowego dla 64 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, beneficjentów ostatecznych projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie”

Doradztwo zawodowe będzie świadczone dla grup uczniów maksymalnie ośmioosobowych
w wymiarze 7 godzin dla każdej grupy.

 

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA:

 

Realizacja usługi polegać będzie na:

1. Przygotowaniu i przeprowadzeniu siedmiogodzinnych spotkań dla maksymalnie ośmioosobowych grup uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie. Łącznie 56 godzin doradztwa zawodowego.

2. Przygotowaniu i realizacji programu zajęć opartego na podstawowych zagadnieniach doradztwa zawodowego m.in.

a) potrzeba i sposób planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej, możliwości dalszego kształcenia i zdobywania dodatkowych kwalifikacji,

b) metody poszukiwania pracy, instytucje działające na rynku pracy,

c) sztuka autoprezentacji,

d) umiejętności rozpoznawania własnych atutów i mocnych stron oraz prezentowania ich
w kontakcie z pracodawcą,

e) obalenie tradycyjnych stereotypów o pracach (zawodach) wykonywanych przez kobiety
i przez mężczyzn.

3. Przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji zajęć według wytycznych koordynatora projektu

4. Poinformowaniu uczestników projektu o jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

 

05.2017-30.06.2018 (od momentu podpisania umowy do zakończenia projektu)

Dokładne terminy i daty doradztwa zawodowego będą ustalane indywidualnie
w porozumieniu z Zamawiającym według harmonogramu.

 

IV. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

 

Doradztwo zawodowe będzie świadczone w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku szkoły przy ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta – realizatora projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie”

 

V. WYMAGANIA

 

O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikację i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:

 

1. Posiadają niezbędną wiedzę i kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. doradca zawodowy wskazany w ofercie musi spełniać poniższe minimalne wymagania:

a. wykształcenie wyższe kierunkowe związane z doradztwem zawodowym lub studia podyplomowe (wymagane CV wg. wzoru z załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania)

 

Opis weryfikacji spełniania warunku wykształcenia: CV doradcy zawodowego wskazanego
w ofercie (załącznik nr 2),

 

2. Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

 

3. Oferent zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:

- realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,

- dojazd na zajęcia do siedziby Zamawiającego (wszelkie koszty dojazdu ponosi wyłącznie Wykonawca).

 

VI. WYMAGANIA DODATKOWE


a
) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
b) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) nie toczy się przeciwko doradcy zawodowemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
d)
kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
e) poczucie odpowiedzialności,

f) wysoka kultura osobista,
g) nieposzlakowana opinia.

 

 

 

 

VII. ZASTRZEŻENIA:

 

1. Wykonawcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego
w realizację wszystkich projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów wynoszący 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, a także jego aktualizacji w ramach realizacji umowy.

 

 

VIII. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZIACJI ZAMÓWIENIA.

 

IX. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

1. jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),

2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

 

X. KRYTERIA OCENY OFERTY:

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Usługodawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie V w oparciu o poniższe kryteria:

 

1. Cena za1godzinę brutto – 60 %.

2. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy- 40 %;

 

OCENA KRYTERIÓW:

1. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:

 

Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto(C):

oferta z najniższą ceną ofertową za 1 godzinę brutto

cena ofertowa za 1 godzinę brutto (C) = ________________________ x 60 pkt

cena ofertowa za 1 godzinę brutto oferty ocenianej

Podana cena ma obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena ma być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

2. Punkty za kryterium „wiedza i doświadczenie Wykonawcy” zostaną obliczone na podstawie wzoru:

 

Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D):

Jeżeli Oferent posiada udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego 0-2 lat – otrzyma 10 pkt.

Jeżeli Oferent posiada udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego 3- 5 lat – otrzyma 25 pkt.

Jeżeli Oferent posiada udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego powyżej 5 lat – otrzyma 40 pkt.

niewykazanie żadnego doświadczenia lub brak doświadczenia Wykonawcy– 0 pkt.

 

 

3. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:

 

P = C+D

gdzie:

P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;

C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto;

D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy;

 

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów

 

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawił rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana
za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.

 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać dane osobowe Oferenta,

2. Oferta powinna zawierać proponowaną jednostkową cenę brutto za godzinę pracy.

Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. formularz ofertowy (wg wzoru załącznik nr 1),

  2. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie,

  3. CV (załącznik nr 2),

  4. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
    (wg wzoru załącznik nr 3).

 

 

XII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:

 

1.Oferty należy składać do dnia 19.05.2017r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z
osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta lub pocztą z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko doradcy zawodowego
w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”

 

2.O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.

3. Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne
z akceptacją zawartych w nim zapisów.

4.Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7.Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.
8.W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi lub w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.

 

XIII. ZMIANA UMOWY:

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy

w zakresie:

a. Terminu realizacji umowy;

b. Harmonogramu realizacji umowy;

c. Ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy;

 

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

 

Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:

a) braku ofert spełniających kryteria wyboru,

b) złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,

c) braku środków niezbędnych do realizacji usługi.

 

 

XV. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ:

 

1. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz uczniów, którzy wezmą udział w doradztwie zawodowym. Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzane protokołem sporządzonym przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. Podstawą do wypłaty jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN. Płatności regulowane będą przelewem bankowym w terminie nie później niż 14 dni od dnia przedłożenia rachunku przez Wykonawcę, przy czym Zleceniodawca uzależnia dotrzymanie w/w terminu od dostępności środków finansowych przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na realizację projektu.

 

XVI. FINANSOWANIE

 

Wynagrodzenie doradcy zawodowego w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

XVII. UWAGI KOŃCOWE

 

Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro.

 

 

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie"
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-202

 

Pliki do pobrania:

Doradca Zawodowy

Załącznik 1

Załącznik 2 - CV

Załącznik 3

 


 

Informacja o wyborze oferty do zapytania nr 7/2017

 

W dniu 22.05.2017r. dokonano rozstrzygnięcia ofert na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Warcie. Usługa realizowana będzie w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Warcie i dostarczone do potencjalnych Oferentów w dniu 08.05.2017r. odpowiedział 1:

 

Lp. Nazwisko i imię
Oferenta,
adres
Data wpływu oferty Czy oferta spełnia wymogi formalne TAK/NIE Punkty uzyskane w kryterium „cena” Punkty uzyskane w kryterium „doświadczenie” Suma punktów
1. Klaudia Stochmal ul. 3 Maja 34 B/A m.3, 62-200 Gniezno 18.05.2017 r. TAK 60 5 65

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Pani Klaudia Stochmal ul. 3 Maja 34 B/A m.3, 62-200 Gniezno