Szkolenia Nauczycieli

Warta, 18.05.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017

DOTYCZY REALIZACJI SZKOLENIA NAUCZYCIELI

 

Dotyczy:

Zapytania ofertowego na realizację usługi szkolenia nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, uczestników projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” w ramach Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne. Wsparcie udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 8 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, beneficjentów ostatecznych projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie”

Usługa szkoleniowa z zakresu stosowania w nauczaniu nowoczesnych technologii TIK

będzie świadczona dla 1 grupy nauczycieli, maksymalnie ośmioosobowej, w wymiarze minimum 16 godzin.

 

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA:

 

Realizacja usługi polegać będzie na:

1. Przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu stosowania w nauczaniu nowoczesnych technologii TIK dla maksymalnie ośmioosobowej grupy nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie w wymiarze 16 godzin.

2. Przygotowaniu i realizacji programu szkolenia obejmującego takie obszary jak m.in.:

a) narzędzia Google dla edukacji,

b) wprowadzenie do grafiki 3D,

c) kalendarze, listy zadań czyli wyznaczanie celów i planowanie z wykorzystaniem aplikacji,

d) wykorzystanie blogów w edukacji,

e) wykorzystanie mediów społecznościowych w edukacji,

f) znaczenie myślenia programistycznego,

g) aplikacje mobilne jako wsparcie procesu nauczania,

h) aplikacje do zarządzania projektowego w edukacji.

3. Przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji zajęć według wytycznych koordynatora projektu.

4. Szczegółowym dokumentowaniu przebiegu zajęć, w tym:

 • przedstawieniu do akceptacji Zamawiającego szczegółowego programu szkolenia.

 • prowadzeniu dziennika zajęć dostarczonego przez Zamawiającego,

 • umożliwieniu Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom monitorowania szkolenia,

 • przekazywaniu Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej prowadzonych szkoleń, w tym dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie założonych w projekcie wskaźników (w szczególności list obecności oraz kopii wystawionych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia),

5. Przeprowadzeniu egzaminu wewnętrznego dla uczestników szkolenia monitorującego przyrost wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczestników w trakcie prowadzonych zajęć oraz określającego poziom osiągnięcia wskaźników pomiaru celu w projekcie (Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu).

6. Wydaniu zaświadczeń o ukończeniu szkolenia według ustaleń z koordynatorem projektu oraz sporządzeniu ich kopii i przekazaniu Zamawiającemu.

7. Poinformowaniu uczestników projektu o jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8. Oznaczeniu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia: znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz znakiem województwa zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

9. Przygotowaniu materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia (dla 8 uczestników szkolenia).

 

 

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

 

Czerwiec-lipiec 2017 (Szczegółowy termin realizacji szkolenia zostanie ustalony
z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia.)

 

IV. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

 

Szkolenie będzie realizowane w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku szkoły przy ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta – realizatora projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie”

 

V. WYMAGANIA

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum 3 zamówienia polegające na wykonaniu
usługi szkoleniowej dla nauczycieli – z zakresu niniejszego zapytania - dla min. 50 osób łącznie.

 

Potwierdzenie spełniania tego warunku: oświadczenie stanowiące załącznik nr 2

 

2. Dysponują trenerami spełniającymi poniższe wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe, min 2 letnie doświadczenie w doskonaleniu zawodowym nauczycieli

 

Potwierdzenie spełniania warunku: oświadczenie stanowiące załącznik nr 3.

 

VI. ZASTRZEŻENIA

 

 

1. Ocena spełniania wymaganych przez Wykonawców warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy złożonych dokumentów.

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu powiązania kapitałowego lub osobowego
z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

 5. innym powiązaniu polegającym na naruszeniu zasady konkurencyjności niż wskazanym w lit. a-d.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia stosowanego oświadczenia o barku powiązań
z Zamawiającym.
(załącznik nr 4)

 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami i załącznikami.

 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

VII. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZIACJI ZAMÓWIENIA.

 

VIII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

1. jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne, wymagania),

2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,


4. oferta jest niekompletna

 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY:

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Usługodawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie V w oparciu o poniższe kryteria:

 

1. Cena za1godzinę szkolenia brutto – 60 %.

2. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy- 40 %;

 

OCENA KRYTERIÓW:

1. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:

 

Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto(C):

oferta z najniższą ceną ofertową za 1 godzinę brutto

cena ofertowa za 1 godzinę brutto (C) = ________________________ x 60 pkt

cena ofertowa za 1 godzinę brutto oferty ocenianej

Podana cena ma obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena ma być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

2. Punkty za kryterium „wiedza i doświadczenie Wykonawcy” zostaną obliczone na podstawie wzoru:

 

Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D):

 •  Jeżeli Oferent przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat (lub w okresie działania firmy, jeśli jest krótszy niż 3 lata) 3 lub mniej szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia – otrzyma 0 pkt.
 • Jeżeli Oferent przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat (lub w okresie działania firmy, jeśli jest krótszy niż 3 lata) 4-6 lub szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia – otrzyma 20 pkt.
 • Jeżeli Oferent przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat (lub w okresie działania firmy, jeśli jest krótszy niż 3 lata) 7 i więcej szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia – otrzyma 40 pkt.
 • niewykazanie żadnego doświadczenia lub brak doświadczenia Wykonawcy– 0 pkt.

 

 

3. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:

 

P = C+D

gdzie:

P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;

C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto;

D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy;

 

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów

 

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawił rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana
za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.

 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta powinna zawierać dane Oferenta,

2. Oferta powinna zawierać proponowaną jednostkową cenę brutto za godzinę pracy.

Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. formularz ofertowy (wg wzoru załącznik nr 1),

 2. oświadczenie potwierdzające posiadane wiedzę i doświadczenie (załącznik nr 2)

 3. oświadczenie potwierdzające doświadczenie i wiedzę trenerów (załącznik nr 3)

 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  (wg wzoru załącznik nr 4).

 

 

XII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:

 

1.Oferty należy składać do dnia 29.05.2017r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z
osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta lub pocztą z dopiskiem:
„Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania nowoczesnych technologii TIK realizowanego w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”

 

2.O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.

3. Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne
z akceptacją zawartych w nim zapisów.

4.Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7.Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.
8.W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi lub w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

XIII.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 

1.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana do realizacji. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

2.Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży program szkoleń, harmonogram zajęć, który w swojej treści musi zawierać: tematykę zajęć, imienny wykaz kadry dydaktycznej prowadzącej poszczególne zajęcia, godziny zajęć, dzienna liczba godzin szkolenia, miejsce realizacji zajęć.

 

XIV. ZMIANA UMOWY:

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy

w zakresie:

a. Terminu realizacji umowy;

b. Harmonogramu realizacji umowy;

c. Ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy;

 

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

 

Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:

a) braku ofert spełniających kryteria wyboru,

b) złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,

c) braku środków niezbędnych do realizacji usługi.

 

 

XVI. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ:

 

1. Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzane protokołem sporządzonym przez Zamawiającego, wskazującym prawidłowe wykonanie, liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadania. Podstawą do wypłaty jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN. Płatności regulowane będą przelewem bankowym w terminie nie później niż 14 dni od dnia przedłożenia rachunku przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający uzależnia dotrzymanie w/w terminu od dostępności środków finansowych przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na realizację projektu.

 

XVII. FINANSOWANIE

 

Opłata za organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania technologii TIK
w procesie nauczania współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie”.

 

XVIII. UWAGI KOŃCOWE

Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro.

 

Zapytanie Ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


Warta, dn. 01.06.2017r.

 

Informacja o wyborze oferty do zapytania nr 8/2017

 

W dniu 30.05.2017r. dokonano rozstrzygnięcia ofert na realizację usługi polegającej na organizacji
i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu stosowania nowoczesnych technologii w procesie nauczania dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie. Usługa realizowana będzie w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na zapytanie ofertowe zamieszczone w dniu 18.05.2017r na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie i dostarczone do potencjalnych Oferentów odpowiedział 1:

Lp. Nazwisko i imię
Oferenta,
adres
Data wpływu oferty Czy oferta spełnia wymogi formalne TAK/NIE Punkty uzyskane w kryterium „cena” Punkty uzyskane w kryterium „doświadczenie” Suma punktów
1. FDS Consulting Firma Doradczo-Szkoleniowa
89-620 Chojnice,
ul. Długa 12
29.05.2017 r. TAK 60 40 100

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę

 

FDS Consulting Firma Doradczo-Szkoleniowa ul. Długa 12, 89-620 Chojnice

 

 


Warta, 18.05.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017

DOTYCZY REALIZACJI SZKOLENIA NAUCZYCIELI

 

Dotyczy:

Zapytania ofertowego na realizację usługi szkolenia nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, uczestników projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” w ramach Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne. Wsparcie udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 8 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, beneficjentów ostatecznych projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie”

Usługa szkoleniowa z zakresu kształcenia w uczniach umiejętności uczenia się

będzie świadczona dla 1 grupy nauczycieli, maksymalnie ośmioosobowej, w wymiarze minimum 4,5 godziny.

 

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA:

 

Realizacja usługi polegać będzie na:

1. Przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu kształcenia w uczniach umiejętności uczenia się dla maksymalnie ośmioosobowej grupy nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie w wymiarze minimum 4,5 godziny.

2. Przygotowaniu i realizacji programu szkolenia obejmującego takie obszary jak m.in.:

a) mechanizmy uczenia się oraz ich uwarunkowania,

b)analizowanie rozwoju poznawczego ucznia w kontekście stymulacji jego sfery emocjonalnej, duchowej, fizycznej i społecznej,

c) planowanie ćwiczeń stymulujących szybkość czytania i poszerzających zakres rozumienia,

d) stosowanie wybranych mnemotechnik,

e) charakteryzowanie typów myślenia i ich zastosowanie,

f) wykorzystanie w celach edukacyjnych ćwiczeń wspomagających myślenie logiczne, twórcze i lateralne.

3. Przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji zajęć według wytycznych koordynatora projektu.

4. Szczegółowym dokumentowaniu przebiegu zajęć, w tym:

 • przedstawieniu do akceptacji Zamawiającego szczegółowego programu szkolenia.

 • prowadzeniu dziennika zajęć dostarczonego przez Zamawiającego,

 • umożliwieniu Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom monitorowania szkolenia,

 • przekazywaniu Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej prowadzonych szkoleń, w tym dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie założonych w projekcie wskaźników (w szczególności list obecności oraz kopii wystawionych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia),

5. Przeprowadzeniu egzaminu wewnętrznego dla uczestników szkolenia monitorującego przyrost wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczestników w trakcie prowadzonych zajęć oraz określającego poziom osiągnięcia wskaźników pomiaru celu w projekcie (Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu).

6. Wydaniu zaświadczeń o ukończeniu szkolenia według ustaleń z koordynatorem projektu oraz sporządzeniu ich kopii i przekazaniu Zamawiającemu.

7. Poinformowaniu uczestników projektu o jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8. Oznaczeniu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia: znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz znakiem województwa zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

9. Przygotowaniu materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia (dla 8 uczestników szkolenia).

 

 

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

 

Czerwiec-lipiec 2017 (Szczegółowy termin realizacji szkolenia zostanie ustalony
z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia.)

 

IV. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

 

Szkolenie będzie realizowane w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku szkoły przy ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta – realizatora projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie”

 

V. WYMAGANIA

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum 3 zamówienia polegające na wykonaniu
usługi szkoleniowej dla nauczycieli – z zakresu niniejszego zapytania - dla min. 50 osób łącznie.

 

Potwierdzenie spełniania tego warunku: oświadczenie stanowiące załącznik nr 2

 

2. Dysponują trenerami spełniającymi poniższe wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe, min 2 letnie doświadczenie w doskonaleniu zawodowym nauczycieli

 

Potwierdzenie spełniania warunku: oświadczenie stanowiące załącznik nr 3.

 

VI. ZASTRZEŻENIA

 

 

1. Ocena spełniania wymaganych przez Wykonawców warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy złożonych dokumentów.

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu powiązania kapitałowego lub osobowego
z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

 5. innym powiązaniu polegającym na naruszeniu zasady konkurencyjności niż wskazanym w lit. a-d.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia stosowanego oświadczenia o barku powiązań
z Zamawiającym.
(załącznik nr 4)

 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami i załącznikami.

 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

VII. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZIACJI ZAMÓWIENIA.

 

VIII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

1. jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne, wymagania),

2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,


4. oferta jest niekompletna

 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY:

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Usługodawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie V w oparciu o poniższe kryteria:

 

1. Cena za1godzinę szkolenia brutto – 60 %.

2. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy- 40 %;

 

OCENA KRYTERIÓW:

1. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:

 

Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto(C):

oferta z najniższą ceną ofertową za 1 godzinę brutto

cena ofertowa za 1 godzinę brutto (C) = ________________________ x 60 pkt

cena ofertowa za 1 godzinę brutto oferty ocenianej

Podana cena ma obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena ma być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

2. Punkty za kryterium „wiedza i doświadczenie Wykonawcy” zostaną obliczone na podstawie wzoru:

 

Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D):

Jeżeli Oferent przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat (lub w okresie działania firmy, jeśli jest krótszy niż 3 lata) 3 lub mniej szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia – otrzyma 0 pkt.

Jeżeli Oferent przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat (lub w okresie działania firmy, jeśli jest krótszy niż 3 lata) 4-6 lub szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia – otrzyma 20 pkt.

Jeżeli Oferent przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat (lub w okresie działania firmy, jeśli jest krótszy niż 3 lata) 7 i więcej szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia – otrzyma 40 pkt.

niewykazanie żadnego doświadczenia lub brak doświadczenia Wykonawcy– 0 pkt.

 

 

3. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:

 

P = C+D

gdzie:

P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;

C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto;

D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy;

 

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów

 

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawił rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana
za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.

 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta powinna zawierać dane Oferenta,

2. Oferta powinna zawierać proponowaną jednostkową cenę brutto za godzinę pracy.

Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. formularz ofertowy (wg wzoru załącznik nr 1),

 2. oświadczenie potwierdzające posiadane wiedzę i doświadczenie (załącznik nr 2)

 3. oświadczenie potwierdzające doświadczenie i wiedzę trenerów (załącznik nr 3)

 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  (wg wzoru załącznik nr 4).

 

 

XII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:

 

1.Oferty należy składać do dnia 29.05.2017r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z
osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta lub pocztą z dopiskiem:
„Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu kształcenia w uczniach umiejętności uczenia się realizowanego w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”

 

2.O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.

3. Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne
z akceptacją zawartych w nim zapisów.

4.Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7.Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.
8.W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi lub w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

XIII.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 

1.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana do realizacji. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

2.Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży program szkoleń, harmonogram zajęć, który w swojej treści musi zawierać: tematykę zajęć, imienny wykaz kadry dydaktycznej prowadzącej poszczególne zajęcia, godziny zajęć, dzienna liczba godzin szkolenia, miejsce realizacji zajęć.

 

XIV. ZMIANA UMOWY:

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy

w zakresie:

a. Terminu realizacji umowy;

b. Harmonogramu realizacji umowy;

c. Ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy;

 

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

 

Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:

a) braku ofert spełniających kryteria wyboru,

b) złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,

c) braku środków niezbędnych do realizacji usługi.

 

 

XVI. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ:

 

1. Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzane protokołem sporządzonym przez Zamawiającego, wskazującym prawidłowe wykonanie, liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadania. Podstawą do wypłaty jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN. Płatności regulowane będą przelewem bankowym w terminie nie później niż 14 dni od dnia przedłożenia rachunku przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający uzależnia dotrzymanie w/w terminu od dostępności środków finansowych przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na realizację projektu.

 

XVII. FINANSOWANIE

 

Opłata za organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania technologii TIK
w procesie nauczania współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie”.

 

XVIII. UWAGI KOŃCOWE

Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 


Warta, dn. 01.06.2017r.

 

Informacja o wyborze oferty do zapytania nr 9/2017

 

W dniu 30.05.2017r. dokonano rozstrzygnięcia ofert na realizację usługi polegającej na organizacji
i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu kształcenia umiejętności uczenia się dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie. Usługa realizowana będzie w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na zapytanie ofertowe zamieszczone w dniu 18.05.2017r na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie i dostarczone do potencjalnych Oferentów odpowiedział 1:

Lp. Nazwisko i imię
Oferenta,
adres
Data wpływu oferty Czy oferta spełnia wymogi formalne TAK/NIE Punkty uzyskane w kryterium „cena” Punkty uzyskane w kryterium „doświadczenie” Suma punktów
1. FDS Consulting Firma Doradczo-Szkoleniowa
89-620 Chojnice,
ul. Długa 12
29.05.2017 r. TAK 60 40 100

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę

FDS Consulting Firma Doradczo-Szkoleniowa ul. Długa 12, 89-620 Chojnice

 

 


 

 

Warta, dn.14.07.2017r.

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

 

ul. 3 Maja 29,

 

98-290 Warta

 

 

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Zapytanie ofertowe nr 10/2017

 

 

 

W związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, zapraszamy do składania oferty cenowej na dostawę pomocy dydaktycznych do geografii.

 

Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Zakup pomocy dydaktycznych do geografii wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta w ramach projektu
nr
RPLD.11.01.02-10-B007/16 pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych”

 

 

 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

 

L.p

Przedmiot zamówienia

Ilość

Jednostka

miary

Cena jednostkowa w zł. brutto

Wartość zł. w brutto

1

Kompas

- dokładny kompas z pływającą tarczą w wytrzymałej obudowie, z możliwością użycia jako kompas namiarowy oraz jako kompas marszowy.

 

8

sztuka

 

 

2.

Taśma miernicza odporna na ścieranie, stalowa, powlekana nylonem o długości 5-15m

8

sztuka

 

 

3.

Model Układu Słonecznego

- podświetlany, ruchomy z miniplanetarium w postaci transparentnych półkul, zasilany bateriami

1

sztuka

 

 

4.

Wskaźniki do badania ph gleby.

Zestaw powinien zawierać:

- Płyn Helliga

- Strzykawka 5 ml

- Strzykawka 10 ml

- Bibuły osuszające

- Lupa powiększająca

- Probówka okrągło denna

- Stojak plastikowy do probówek

- Łyżeczka do poboru próbek gleby

- Płytka porcelanowa kwasomierza Helliga

- Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich

- Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami

- Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników.

- 15/cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników

- Siateczka do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody

 

1

sztuka

 

 

5.

Mapa Europy fizyczna/krajobrazowa:

-zawiera mapę ukształtowania powierzchni Europy, mapę ukształtowania powierzchni Europy – konturową,

- laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką, w języku polskim.

 

1

sztuka

 

 

6.

Mapa polityczna Europy:

- przedstawiająca najbardziej aktualny podział polityczny Europy (uwzględnia powstanie Kosowa), sieć głównych dróg, ważne linie promowe, największe lotniska i porty morskie, granice sektorów ekonomicznych na Morzu Północnym, zestawienie najważniejszych danych o wszystkich państwach europejskich.

- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa: drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

Format min: 
160 x 120 cm

1

sztuka

 

 

7.

Mapa Europy - płyty litosfery:

- ścienna, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką, w języku polskim.

 

1

sztuka

 

 

8.

- Europa. Mapa polityczna/administracyjna - Mapa dwustronna, ścienna, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką, w języku polskim.

 

1

sztuka

 

 

9.

Mapa Polski:

- Polska fizyczna / konturowa

- mapa ścienna

- laminowana

- oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

- aktualizacja 2016

 

1

sztuka

 

 

10.

Mapa Polski:

- mapa administracyjna

- ścienna, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

- w j. polskim

 

1

sztuka

 

 

11.

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Świat. Polska. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum

- uniwersalny atlas geograficzny,. Oprawa twarda.

 

8

sztuka

 

 

12.

Profile glebowe – zestaw próbek gleb - minimum 15 podstawowych rodzajów gleb występujących na świecie zamknięty w drewnianej walizce o wymiarach min.27x21x4cm

 

 

1

sztuka

 

 

 

 

 

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1. Oferta powinna zawierać dane Oferenta,

 

2. Oferta powinna zawierać ceny brutto.

 

Płatności uregulowana będzie przelewem bankowym w terminie nie później niż 14 dni od dnia przedłożenia faktury przez Zleceniobiorcę, przy czym Zleceniodawca uzależnia dotrzymanie w/w terminu od dostępności środków finansowych przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na realizację projektu.

 

Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. wypełniona przez Oferenta tabela Opis przedmiotu zamówienia (pkt. II),

 2. oświadczenie Oferenta (wg wzoru załącznik nr 1),

 3. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  (wg wzoru załącznik nr 2).

 

 

 

V. Termin realizacji zamówienia:

 

Dostawa pomocy dydaktycznych musi zostać zrealizowana w terminie ustalonym
z Zamawiającym najpóźniej do 14.08.2017r.

 

 

 

VI. Kryterium wyboru oferty:

 

 

 

Kryteria w oparciu, o które zostanie wyłoniona najkorzystniejsza z ofert:

 

 

 

1. Łącza cena brutto – waga kryterium: 80%

 

Ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie ́ wyliczona według następującego wzoru:

 

 

 

najniższa łączna cena brutto

 

———————————— x 100 x 80% = ilość punktów ocenianej oferty

 

łączna cena brutto oferty badanej

 

 

 

2. Termin realizacji zamówienia waga kryterium: 20%

 

Ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie wyliczona według następującego wzoru:

 

1-2 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty 12 pkt

 

3-4 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty 9 pkt

 

5-6 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty 6 pkt

 

7-8 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty 3 pkt

 

9 i więcej dni od ostatecznego terminu złożenia oferty 0 pkt

 

 

 

 

 

Xobl ilość punktów uzyskana przez daną ofertę

 

Xmax najwyższa ilość punktów uzyskana przez ofertę złożoną na realizację zamówienia

 

Łączna liczba uzyskanych punktów = Liczba punktów Kryterium 1 + Liczba punktów Kryterium 2

 

 

 

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który nie został wykluczony, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą ostateczna liczbę punktów.

 

Podana cena ma obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena ma być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

 

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawił rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana
za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.

 

 

 

VII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

 

1.Oferty należy składać do dnia 26.07.2017r. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta lub pocztą z dopiskiem:
„Dostawa pomocy dydaktycznych do geografii na potrzebę realizacji projektu pn „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

 

w Warcie.

 

3. Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne
z akceptacją zawartych w nim zapisów.

 

4. Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

7. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.

 

8.W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi lub
w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.

 

9. Weryfikacja dokumentów zostanie przeprowadzona przez koordynatora projektu w siedzibie Zamawiającego.

 

10. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty.

 

11. Wybrany Oferent zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy na dostawę pomocy dydaktycznych do geografii w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

12. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

12. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przedmiotowym zapytaniem: koordynator projektu, Nina Michalak-Orszulak, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Załączniki:

 

1.Oświadczenie Oferenta.

 

2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

 

 


Warta, dn. 14.07.2017r.

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. 3 Maja 29,

98-290 Warta

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe nr 11/2017

 

W związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, zapraszamy do składania oferty cenowej na dostawę pomocy dydaktycznych do biologii.

Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro

 1. Przedmiot zamówienia:

Zakup pomocy dydaktycznych do biologii wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta w ramach projektu
nr
RPLD.11.01.02-10-B007/16 pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych”

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

L.p

Przedmiot zamówienia

Ilość

Jednostka

miary

Cena jednostkowa w zł. brutto

Wartość zł. w brutto

1

Mikroskop z możliwością podłączenia do komputera:

- wbudowane oświetlenie z możliwością regulacji jasności,
- immersja,
- dwusoczewkowy kondensor Abbego 1,25,
- cztery obiektywy achromatyczne,
-
stolik z możliwością regulacji,
- zintegrowane pokrętła regulacji precyzyjnej i zgrubnej,
- możliwość regulacji ostrości,
- okulary o szerokim polu widzenia.

Zestaw powinien zawierać:

- mikroskop cyfrowy

- kamerę cyfrow z matrycą min. 3 Mpx i interfejsem USB 2.0. 

- obiektywy: 4x, 10x, 40x, 100x (olejowe)

- okulary: WF10x, WF16x

- kondensor Abbego

- olejek immersyjny

- DYSK INSTALACYJNY CD (instrukcja automatycznej konfiguracji, sterowniki, oprogramowanie do oglądania, zapisywania i przetwarzania obrazu)

- kabel USB

- kabel zasilający 220 V

- instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

 

1

sztuka

 

 

2.

Szkielet człowieka:
- z tworzywa sztucznego, odpornego na pęknięcia,
- naturalny odlew szkieletu z prezentacją szczelin, otworów i szczegółów anatomicznych,
- możliwość rozłożenia czaszki na sklepienie czaszki, podstawę czaszki i żuchwę,
- uzębienie typowe dla osobnika dorosłego,
- możliwość demontażu czaszki, kończyn górnych i dolnych,
- wysokość min 170 cm

Zestaw powinien zawierać:
- szkielet, statyw, osłona przeciwkurzowa

 

1

sztuka

 

 

3.

Model blokowy skóry:
- powiększenie min.70x,
- prezentacja warstw skóry i jej strukturę w
trójwymiarze,
- prezentacja włosów, cebulek, gruczołów łojowych, gruczołów potowych, receptorów, nerw i naczyń,
- wymiary: dł. min.44 x szer. min.24 x wys. min.23 cm,
- model na podstawie.

 

1

sztuka

 

 

4.

Model serca:
- dwuczęściowe,
- demonstracja anatomii serca z komorami, przedsionkami, żyłami i aortą,
- możliwość zdejmowania przedniej ściany serca w celu ukazania komór,
- wymiary: wys. min. 19cm x szer. min.12cm x głęb. min. 12 cm
- model na statywie

 

1

sztuka

 

 

5.

Tułów człowieka:
- dwupłciowy,
- 24 części,
- z możliwością rozłożenia na:
* 3-częściową głowę,
* 2-częściowy żołądek,
* 4-częściowe jelita,
* 2-częściową pierś kobiecą,
* 2 płuca,
* 2-częściowe serce,
* wątroba z pęcherzykiem żółciowym,
* przednią połowę nerki,
* 3-częściowe żeńskie narządy płciowe z embrionem,
* 4-częściowe męskie narządy płciowe,
- wymiary:
wys. min. 87 cm x szer. min. 38 cm x głęb. min. 25 cm,
- z osłoną przeciwkurzową

 

1

sztuka

 

 

6.

Glukometr kalibrowany do osocza (mg / dl) w zestawie z nakłuwaczem
i paskami testowymi,
- w etui.

 

1

sztuka

 

 

7.

Zestaw pasków do oznaczania poziomu cukru we krwi (min. 50 sztuk)

1

sztuka

 

 

8.

Organizmy jednokomórkowe, zestaw składający się z 10 preparatów:
1. Amoeba proteus, pełzak odmieniec
2. Radiolaria, promienice, skamieniałości
3. Foraminifera, otwornice, współczesne z Morza Śródziemnego
4. Euglena viridis, euglena zielona 5. Ceratium hirundinella, słodkowodny dinofit (bruzdnice) 6. Trypanosoma gambiense, świdrowiec gambijski, wywołujący śpiączkę afrykańską, rozmaz krwi 7. Plasmodium, zarodziec wywołujący malarię, rozmaz krwi 8. Eimeria stidae, zainfekowana wątroba, stadia rozwoju, p.p. 9. Paramaecium, pantofelek, mikro- i makronukleus 10. Vorticella, wirczyk, orzęsek bruzdkowy
.

1

sztuka

 

 

9.

Mitoza i mejoza, zestaw 6 preparatów:

1. Mitoza, p.w. wierzchołków korzeni cebuli.

2. Fazy mitozy w p.s. przez czerwony szpik kostny ssaka.

3. Fazy mejozy i mitozy w p.s. jądra salamandry. 4. Lilia (Lilium), komórki macierzyste mikrospor ukazujące telofazę pierwszego i profazę drugiego podziału. 5. Chromosomy olbrzymie, rozmaz z gruczołu ślinowego ochotki.

6. Glista końska (Ascaris megalocephala), p.s. macic ukazujący fazy dojrzewania.

1

sztuka

 

 

10.

Zestaw narzędzi preparacyjnych:
- wszystkie narzędzia są wykonane ze stali nierdzewnej,

- 1 etui z tworzywa sztucznego,
- 1 brzytwa, uchwyt z tworzywa sztucznego,
- 2 skalpele,
- 2 pincety,
- 1 nożyczki anatomiczne,
- 1 nożyczki mikroskopowe,
- 1 igła preparacyjna prosta,
- 1 igła preparacyjna typu lancet,
- 1 igła biopsyjna.

1

sztuka

 

 

11.

Skalpel chirurgiczny wykonany ze stali nierdzewnej

3

sztuka

 

 

12.

Zestaw szkiełek podstawowych o szlifowanych krawędziach, wymiary
dł. 76 x szer. 26 mm, 100 sztuk

1

sztuka

 

 

13.

Zestaw szkiełek nakrywkowych, 100 sztuk

1

sztuka

 

 

14.

Ciśnieniomierz/pulsomierz automatyczny

1

sztuka

 

 

 

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać dane Oferenta,

2. Oferta powinna zawierać ceny brutto.

Płatności uregulowana będzie przelewem bankowym w terminie nie później niż 14 dni od dnia przedłożenia faktury przez Zleceniobiorcę, przy czym Zleceniodawca uzależnia dotrzymanie w/w terminu od dostępności środków finansowych przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na realizację projektu.

Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. wypełniona przez Oferenta tabela Opis przedmiotu zamówienia (pkt. II),

 2. oświadczenie Oferenta (wg wzoru załącznik nr 1),

 3. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  (wg wzoru załącznik nr 2).

 

V. Termin realizacji zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych musi zostać zrealizowana w terminie ustalonym
z Zamawiającym najpóźniej do 14.08.2017r.

 

VI. Kryterium wyboru oferty:

 

Kryteria w oparciu, o które zostanie wyłoniona najkorzystniejsza z ofert:

 

1. Łącza cena brutto – waga kryterium: 80%

Ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie ́ wyliczona według następującego wzoru:

 

najniższa łączna cena brutto

———————————— x 100 x 80% = ilość punktów ocenianej oferty

łączna cena brutto oferty badanej

 

2. Termin realizacji zamówienia waga kryterium: 20%

Ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie wyliczona według następującego wzoru:

1-2 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty 12 pkt

3-4 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty 9 pkt

5-6 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty 6 pkt

7-8 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty 3 pkt

9 i więcej dni od ostatecznego terminu złożenia oferty 0 pkt

 

Xobl ilość punktów uzyskana przez daną ofertę

Xmax najwyższa ilość punktów uzyskana przez ofertę złożoną na realizację zamówienia

Łączna liczba uzyskanych punktów = Liczba punktów Kryterium 1 + Liczba punktów Kryterium 2

 

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który nie został wykluczony, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą ostateczna liczbę punktów.

Podana cena ma obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena ma być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawił rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana
za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.

 

VII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

1.Oferty należy składać do dnia 26.07.2017r. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w zamkniętej kopercie osobiściew sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta lub pocztą z dopiskiem:
„Dostawa pomocy dydaktycznych do biologii na potrzebę realizacji projektu pn „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Warcie.

3. Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne
z akceptacją zawartych w nim zapisów.

4. Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.

8.W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi lub
w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.

9. Weryfikacja dokumentów zostanie przeprowadzona przez koordynatora projektu w siedzibie Zamawiającego.

10. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty.

11. Wybrany Oferent zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy na dostawę pomocy dydaktycznych do geografii w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przedmiotowym zapytaniem: koordynator projektu, Nina Michalak-Orszulak, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Załączniki:

1.Oświadczenie Oferenta.

2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

 

 


Warta, dn.14.07.2017r.

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. 3 Maja 29,

98-290 Warta

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe nr 12/2017

 

W związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, zapraszamy do składania oferty cenowej na dostawę pomocy dydaktycznych do chemii.

Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro

 1. Przedmiot zamówienia:

Zakup pomocy dydaktycznych do biologii wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta w ramach projektu
nr
RPLD.11.01.02-10-B007/16 pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych”

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

L.p

Przedmiot zamówienia

Ilość

Jednostka

miary

Cena jednostkowa w zł. brutto

Wartość zł. w brutto

1

Zestaw odczynników :

Aceton 100 ml
Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml
Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml
Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml
Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml
Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 500 ml (2x250ml)
Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g
Azotan(V)chromu(III) 25 g
Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g
Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g
Azotan(V)srebra 10 g
Benzen 100ml
Benzyna ekstrakcyjna(eter naftowy- t.w. 80-90 C) 250 ml
Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 100 arkuszy
Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml
Bromek potasu 25 g
Chlorek sodu 250 g
Chlorek amonu 100 g
Chlorek cyny (II) 25 g
Chlorek potasu 250 g
Chlorek wapnia 100 g
Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml
Chlorobenzen  100 ml
Chloroform 100 ml
Cyna metaliczna (granulki) 50 g
Cynk metaliczny (granulki) 50 g
Cynk metaliczny (pył)50 g
Dwuchromian(VI)potasu 50 g
Fenol  25 g
Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml
Formalina 100ml
Glikol etylenowy 100 ml
Glin (metaliczny drut)50 g
Glin (pył) 25 g
Glukoza 50 g
Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml
Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml
Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g
Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml
Kwas benzoesowy 25 g
Kwas borowy 100 g
Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 500 ml (2x250ml)
Kwas cytrynowy 100g
Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml
Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml
Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml
Kwas oleinowy (oleina) 100 ml
Kwas salicylowy 50g
Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 500 ml (2x250 ml)
Kwas stearynowy (stearyna) 50 g
Magnez (metal-wiórki)
25 g
Magnez (metal-wstążki) 50 g
Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2x100 g
Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 100 g
Mocznik 50g
Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml
Naftalen 25 g
Octan etylu 100 ml
Octan ołowiu(II) 25 g
Octan sodu bezwodny
50 g
Olej parafinowy 100 ml
Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g
Parafina rafinowana (granulki) 50 g
Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt. Rodanek amonu 50g
Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g
Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2x100 szt.
Siarczan (IV)sodu 50g
Siarczan (IV)cynku 100 g
Siarczan (IV)glinu 18hydrat 100g
Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g
Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g
Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g
Siarczan(VI)sodu  100g
Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g 
Siarka  250 g
Skrobia ziemniaczana
100 g
Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 20 g
Tiosiarczan sodu 100g
Tlenek glinu 50 g
Tlenek magnezu 50 g
Tlenek manganu (IV)
25 g
Tlenek miedzi(II) 50g
Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g
Tlenek żelaza(III) 50g
Toluen 100 ml
Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100g
Węglan potasu bezwodny 100 g
Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100g
Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu)
100 g
Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał)
250 g
Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna)
100 g
Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g
Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g
Wodorotlenek wapnia
250 g
Żelazo (proszek) 100g

Acetamid
Anilina
Azotan baru
Benzoesan sodu
Brom

Chlorek baru
Chlorek chromu(III)

Chlorek glinu

Chlorek kobaltu

Chlorek magnezu

Chlorek miedzi(II)

Chlorek niklu

Chlorek żelaza(II)

Chromian (VI) potasu

Dwuchromian amonu

Heksan – frakcja z nafty

Jod krystaliczny

Jodek potasu

Luminol

Metanol
Miedź proszek

Mrówczan sodu

Nafta

Rodanek rtęci(II)

Siarczan amonu

Siarczan chromu(III) (chromal)

Siarczan glinowo-potasowy (ałun)

Siarczan żelaza(II)

Siarczan żelaza(III)

Siarczek sodu

Siarczek żelaza(II)

Sudan IV

Węglan miedzi(II) zasadowy

Woda bromowa

Żelazicyjanek potasu (heksażelazocyjanian(III) potasu)
Żelazocyjanek potasu (heksażelazocyjanian(II) potasu)

Woda destylowana

 

Wszystkie odczynniki powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w języku polskim.

 

1

sztuka

 

 

2.

Biureta z kranem prostym – 10 ml

1

sztuka

 

 

3.

Chłodnica Liebiga – 400 mm

1

sztuka

 

 

4.

Kolba destylacyjna Englera – 150 ml

1

sztuka

 

 

5.

Kolba kulista – 100 ml

1

sztuka

 

 

6.

Kolba płaskodenna – 200 ml

2

sztuka

 

 

7.

Kolba stożkowa Erlenmayera – 200 ml

2

sztuka

 

 

8.

Krystalizator z wylewem
– 90 ml

3

sztuka

 

 

9.

Pipeta wielomiarowa
– 5 ml

1

sztuka

 

 

10.

Pipeta wielomiarowa
– 10 ml

1

sztuka

 

 

11.

Probówka z wywiniętym brzegiem – fi 16 mm, zestaw 25 sztuk

1

sztuka

 

 

12.

Szalka Petriego – fi 60 mm

2

sztuka

 

 

13.

Szkiełko zegarkowe – fi 60 mm

4

sztuka

 

 

14.

Termometr zakres pomiarowy do 150*C

1

sztuka

 

 

15.

Łyżeczka z łopatką
– 150 mm, z porcelany

1

sztuka

 

 

17.

Pinceta

1

sztuka

 

 

18.

Szczypce metalowe nierdzewne – 300 mm

2

sztuka

 

 

19.

Zaciskacz sprężynowy Mohra

3

sztuka

 

 

20.

Gruszka gumowa

1

sztuka

 

 

21.

Wężyki gumowe-połączeniowe
(3 średnice) – 50 cm

3

sztuka

 

 

22.

Korki (gumowe, korkowe) - zestaw 15 sztuk

1

sztuka

 

 

23.

Szczotki do mycia probówek i zlewek

2

sztuka

 

 

24.

Metalowy palnik gazowy
z nabitym kartuszem wyposażony w metalowy trójnóg, siatkę ceramiczną i zapasowy pojemnik gazowy (kartusz).

 

1

sztuka

 

 

25.

Rękawiczki lateksowe
opakowanie 100 sztuk

1

sztuka

 

 

26.

Apteczka zawierająca:
Bandaż elastyczny
Opaskę dziana podtrzymująca
Opatrunek indywidualny jałowy A
Gazę opatrunkową jałowa Jałowy opatrunek wyspowy Przylepiec tkaninowy Opatrunek hydrożelowy Chustę trójkątną
Koc ratunkowy
Rękawiczki nitrylowe Maseczkę do sztucznego oddychania
Płyn do dezynfekcji Chusteczki do odkażania Zestaw do płukania oka Okulary ochronne
Agrafki
Pęsetę
Nożyczki
Instrukcję udzielania pierwszej pomocy Opakowanie

 

1

sztuka

 

 

27.

Waga laboratoryjna:
waga elektroniczna z pokrywą służącą dodatkowo jako pojemnik do ważenia (300 / 0,1g).

 

1

sztuka

 

 

28.

Zestaw do budowy struktur:
- kulki od 1,7-2,3c
- b
udowa modeli cząsteczek, między innymi: metan, etan, propon, oktan, benzen, etylen, metanol, kwas octowy, chlorek winylu, witamina C, nikotyna i inne,
- zestaw zawiera:
wodór (20) węgiel (12)

tlen (7)

fluorowiec (6)

azot (2)

siarka (1)

trzy rodzaje łączników (wiązań - walencyjne, wiązania pojedyncze, wiązania podwójne, wiązania potrójne (62)
- umieszczony w plastikowym pudełku,
- przyrząd do pomocy podczas rozkładania zbudowanego modelu.

 

 

1

sztuka

 

 


III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać dane Oferenta,

2. Oferta powinna zawierać ceny brutto.

Płatności uregulowana będzie przelewem bankowym w terminie nie później niż 14 dni od dnia przedłożenia faktury przez Zleceniobiorcę, przy czym Zleceniodawca uzależnia dotrzymanie w/w terminu od dostępności środków finansowych przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na realizację projektu.

Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. wypełniona przez Oferenta tabela Opis przedmiotu zamówienia (pkt. II),

 2. oświadczenie Oferenta (wg wzoru załącznik nr 1),

 3. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  (wg wzoru załącznik nr 2).

 

V. Termin realizacji zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych musi zostać zrealizowana w terminie ustalonym
z Zamawiającym najpóźniej do 14.08.2017r.

 

VI. Kryterium wyboru oferty:

 

Kryteria w oparciu, o które zostanie wyłoniona najkorzystniejsza z ofert:

 

1. Łącza cena brutto – waga kryterium: 80%

Ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie ́ wyliczona według następującego wzoru:

 

najniższa łączna cena brutto

———————————— x 100 x 80% = ilość punktów ocenianej oferty

łączna cena brutto oferty badanej

 

2. Termin realizacji zamówienia waga kryterium: 20%

Ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie wyliczona według następującego wzoru:

1-2 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty 12 pkt

3-4 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty 9 pkt

5-6 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty 6 pkt

7-8 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty 3 pkt

9 i więcej dni od ostatecznego terminu złożenia oferty 0 pkt

 

Xobl ilość punktów uzyskana przez daną ofertę

Xmax najwyższa ilość punktów uzyskana przez ofertę złożoną na realizację zamówienia

Łączna liczba uzyskanych punktów = Liczba punktów Kryterium 1 + Liczba punktów Kryterium 2

 

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który nie został wykluczony, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą ostateczna liczbę punktów.

Podana cena ma obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena ma być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawił rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana
za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.

 

VII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

1.Oferty należy składać do dnia 26.07.2017r. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w zamkniętej kopercie osobiściew sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta lub pocztą z dopiskiem:
„Dostawa pomocy dydaktycznych do chemii na potrzebę realizacji projektu pn „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Warcie.

3. Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne
z akceptacją zawartych w nim zapisów.

4. Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.

8.W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi lub
w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.

9. Weryfikacja dokumentów zostanie przeprowadzona przez koordynatora projektu w siedzibie Zamawiającego.

10. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty.

11. Wybrany Oferent zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy na dostawę pomocy dydaktycznych do geografii w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przedmiotowym zapytaniem: koordynator projektu, Nina Michalak-Orszulak, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Załączniki:

1.Oświadczenie Oferenta.

2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych