Remont Dachów

Warta, dnia 04.07.2018 r.

ZSP.W.271.7.2018

                                            

Zaproszenie do składania ofert

            Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu dachów na budynkach szkolnych

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont dachów na budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Zaproszenie ma charakter ryczałtowy. Do obowiązku wykonawcy należy dokładna ocena i dokonanie szczegółowych pomiarów ilościowych z uzgodnieniem ze zleceniodawcą. Prace będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane przy użyciu narzędzi i sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy.

Złożenie oferty

1.    Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Oferent złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

2.    Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2018 r.

3.    Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na formularzu Oferta stanowiącym załącznik do zaproszenia do składania ofert pod rygorem nieważności.

4.    Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

5.    Oferta musi być podpisana przez Oferenta jeżeli jest nią osoba fizyczna, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zaleca się aby ofertę podpisano zgodnie  z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6.    Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych lub dostarczyć na adres Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta w terminie do dnia 13.07.2018 r. do godziny 1000 czasu lokalnego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2018 r. o godzinie 1015 czasu lokalnego w pokoju nr 25.

7.    Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , jeżeli oferta wpłynie do 13.07.2018 r. do godziny 1000 .           

8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania, nie dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny. 

 

Do pobrania:

  1. Formularz Oferta
  2. Przedmiot Robót

Warta, dnia 13.07.2018 r.

 

ZSP.W.271.7.2018

 Zawiadomienie

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie informuje, że postanowił zakończyć postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego sygnaturą ZSP.W.271.7.2018 bez wyboru najkorzystniejszej oferty.


 

Warta, dnia 13.07.2018 r.

ZSP.W.271.8.2018

                                                          

Zaproszenie do składania ofert

            Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu dachów na budynkach szkolnych

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont dachów na budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Zadanie ma charakter ryczałtowy. Do obowiązku wykonawcy należy dokładna ocena i dokonanie szczegółowych pomiarów ilościowych z uzgodnieniem ze zleceniodawcą. Prace będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane przy użyciu narzędzi i sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy.

Złożenie oferty

1.    Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Oferent złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

2.    Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2018 r.

3.    Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na formularzu Oferta stanowiącym załącznik do zaproszenia do składania ofert pod rygorem nieważności.

4.    Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

5.    Oferta musi być podpisana przez Oferenta jeżeli jest nią osoba fizyczna, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zaleca się aby ofertę podpisano zgodnie  z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6.    Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych lub dostarczyć na adres Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta w terminie do dnia 20.07.2018 r. do godziny 1000 czasu lokalnego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2018 r. o godzinie 1015 czasu lokalnego w pokoju nr 25.

7.    Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , jeżeli oferta wpłynie do 20.07.2018 r. do godziny 1000 .           

8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania, nie dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

  1. Formularz Oferta
  2. Przedmiary robót

 

Warta, dnia 20.07.2018 roku

  

ZSP.W.271.8.2018

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 13.07.2018 r. na remont dachów na budynkach szkolnych, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 20.07.2018 r. do godziny 1000 wpłynęły cztery oferty:

Lp.

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto

1

Usługi Ogólnobudowlane

Paweł Borowski

98-200 Sieradz, Wiechucice 29a

55694,35 zł

2

Przedsiębiorstwo Budowlane DEKARZ

Piotr Korpa

98-200 Sieradz, ul. Krasawna 46

62623,95 zł

3

USŁUGI DEKARSKIE

Dariusz Kowiński

98-200 Sieradz, ul. Ludowa 123

47995,83 zł

4

USŁUGI BLACHARSKO DEKARSKIE

Marcin Zawadzki

98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 51/22

50297,16 zł

 

Po rozpatrzeniu poszczególnych ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Pana/Firmę:

USŁUGI DEKARSKIE

Dariusz Kowiński

98-200 Sieradz, ul. Ludowa 123,

Cena oferty brutto 47995,83 zł