Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie

W naszej szkole realizowany jest projekt „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie". Beneficjentem projektu są Powiat Sieradzki oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.
Projekt realizuje cele szczegółowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w odniesieniu do Osi Priorytetowej XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 – Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2. – Kształcenie ogólne.

Cel główny projektu stanowi podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz poprawa jakości kształcenia 64 uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Warcie w trakcie realizacji projektu od 01.02.2017 do 30.06.2018 poprzez:

  • organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
  • organizację zajęć rozwijających informatyczne kompetencje kluczowe,
  • organizację zajęć z doradcą zawodowym,
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli
  • doposażenie szkoły.

W ramach projektu realizowane są:

  • zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, biologii, geografii, chemii;
  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z informatyki;
  • zajęcia z doradcą zawodowym;
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli: szkolenia, studia podyplomowe;
  • doposażenie pracowni przedmiotowych.

Wartość projektu wynosi 160 210,50 w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 147 010,50.

 


 

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie”

 

 

 nazwa zajęć

dzień tygodnia

godzina

język angielski

grupa II - poniedziałek

14:15-15:45

grupa I - czwartek

14:15-15:45

język niemiecki

grupa I – środa

14:15-15:45

grupa II - czwartek

14:15-14:45

biologia

wtorek

14:15-15:45

geografia

grupa II - wtorek

14:15-15:45

grupa I - środa

14:15-15:45

chemia

piątek

13:25-14:55

matematyka

czwartek

14:15-15:45

informatyka

piątek

13:25-14:55

 

Do pobrania: Harmonogram Zajęć pdf