Jubileusz 50-lecia szkoły

Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. W tej uroczystej mszy uczestniczyli uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice, mieszkańcy miasta oraz zaproszeni goście. W czasie mszy świętej został poświęcony ufundowany dla szkoły z okazji jej 50-lecia sztandar.

 

Druga część uroczystości odbyła się Warckim Centrum Kultury, dokąd poczet sztandarowy, goście i uczniowie przeszli barwnym orszakiem. Uroczystość rozpoczęła się od zgromadzenia gości wewnątrz lokalu. Sztandar dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wprowadzili rodzice.

Wszyscy zaśpiewali hymn państwowy. Pięknie brzmiące 2 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” stworzyły bardzo podniosłą atmosferę. Następnie dyrektor szkoły powitał wszystkich zgromadzonych oraz zaproszonych gości, wśród których byli: Wicekurator Kuratorium Oświaty w Łodzi Pan Konrad Czyżyński, przedstawiciele władz Powiatu Sieradzkiego i Gminy Warta, dyrektorzy szkół z terenu Powiatu Sieradzkiego i Gminy Warta, radni powiatowi i gminni, absolwenci i sponsorzy. W  swoim przemówieniu dyrektor przypomniał historię powstania szkoły, zwrócił się do wszystkich zebranych o uczczenie minutą ciszy zmarłych pedagogów, uczniów i absolwentów a następnie zwrócił się do społeczności szkoły wskazując na łacińską maksymę widniejącą na awersie sztandaru  „SCIENTIA COMENNDANT OMNIA” oraz znaczenie słów  NAUKA, PRACA, OJCZYZNA umieszczonych na rewersie. Na koniec podziękował Komitetowi Honorowemu oraz wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w ufundowanie sztandaru dla szkoły.

Po symbolicznym wbiciu gwoździ Komitet Honorowy przekazał sztandar dyrektorowi szkoły, a dyrektor szkolnemu pocztowi sztandarowemu. Po otrzymaniu sztandaru wybrani przedstawiciele uczniów złożyli uroczyste ślubowanie.

Później nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości. Były gratulacje, upominki i wspomnienia. Potem uczniowie i nauczyciele zaprezentowali przygotowany pod kierunkiem zespołu nauczycieli program artystyczny pt. „Duch Leona”, który został nagrodzony gorącą owacją.

Na zakończenie organizatorzy i wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali gorące podziękowania od dyrektora szkoły w imieniu całej społeczności szkolnej i zostali zaproszeni do szkoły.

Na terenie szkoły miała miejsce trzecia część uroczystości, w której dla uczestników przygotowano wystawy dotyczące historii powstania i pracy szkoły oraz okolicznościowy poczęstunek.

 

Oto zdjęcia z tej imprezy: GALERIA

 

Prezentacja